HAD Medical Equipment Co., Ltd

Sản phẩm

Chúng tôi có 149 sản phẩm dành cho bạn
Chỉ phẫu thuật tự tiêu tổng hợp Caresorb® Polyglactin 910
CPT SUTURES
Chỉ phẫu thuật tự tiêu tổng hợp Caresorb® Polyglactin 910
Chỉ phẫu thuật tự tiêu tổng hợp Caresorb® Rapid Polyglactin 910
CPT SUTURES
Chỉ phẫu thuật tự tiêu tổng hợp Caresorb® Rapid Polyglactin 910
Chỉ phẫu thuật tự tiêu tổng hợp Caresyn® Polyglycolic Acid
CPT SUTURES
Chỉ phẫu thuật tự tiêu tổng hợp Caresyn® Polyglycolic Acid
Chỉ phẫu thuật tự tiêu tổng hợp Caresyn® Rapid Polyglycolic Acid
CPT SUTURES
Chỉ phẫu thuật tự tiêu tổng hợp Caresyn® Rapid Polyglycolic Acid
Chỉ phẫu thuật tự tiêu kháng khuẩn Caresorb® Plus
CPT SUTURES
Chỉ phẫu thuật tự tiêu kháng khuẩn Caresorb® Plus
Chỉ phẫu thuật tự tiêu tổng hợp Protisorb® Polydioxanone (PDS)
CPT SUTURES
Chỉ phẫu thuật tự tiêu tổng hợp Protisorb® Polydioxanone (PDS)
Chỉ phẫu thuật tự tiêu tổng hợp Trustisorb® Polyglecaprone 25
CPT SUTURES
Chỉ phẫu thuật tự tiêu tổng hợp Trustisorb® Polyglecaprone 25
Chỉ phẫu thuật tự tiêu sinh học Trustigut® (C)
CPT SUTURES
Chỉ phẫu thuật tự tiêu sinh học Trustigut® (C)
Chỉ phẫu thuật tự tiêu sinh học Trustigut® (N)
CPT SUTURES
Chỉ phẫu thuật tự tiêu sinh học Trustigut® (N)
Chỉ phẫu thuật không tiêu tổng hợp Carelon® Nylon Polyamide
CPT SUTURES
Chỉ phẫu thuật không tiêu tổng hợp Carelon® Nylon Polyamide
Chỉ phẫu thuật không tiêu tự nhiên Caresilk® Silk
CPT SUTURES
Chỉ phẫu thuật không tiêu tự nhiên Caresilk® Silk
Chỉ phẫu thuật không tiêu tổng hợp Protibond®
CPT SUTURES
Chỉ phẫu thuật không tiêu tổng hợp Protibond®